Mời bạn truy cập vào hệ thống tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên hệ thống tiếp nhận của Văn phòng Chính phủ tại đây


- Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp gửi lên hệ thống tiếp nhận của Văn phòng Chính phủ sẽ được đồng bộ về hệ thống của tỉnh.
- Doanh nghiệp nên tìm kiếm, đọc kỹ những nội dung phản ánh kiến nghị đã có trước khi gửi kiến nghị.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG