LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 26 năm 2019 - Từ ngày: 24/06/2019 - Đến ngày: 30/06/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
24/06/2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra số 1153 của Bộ Chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan
Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019, Đoàn kiểm tra số 1153 của Bộ Chính trị làm việc với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Ba
25/06/2019
Đi cơ sở theo Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang
Thứ Tư
26/06/2019
Thứ Năm
27/06/2019
Thứ Sáu
28/06/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh tháng 6/2019. Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy
2- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Văn phòng Tỉnh uỷ
4- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
5- Báo cáo tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
6- Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
7- Lịch làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tháng 7/2019. Văn phòng Tỉnh uỷ
8- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Bảy
29/06/2019
Chủ Nhật
30/06/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG